Hapja e këtij Fakulteti synon zhvillimin e kompetencave të nevojshme të këtyre profesionistëve në ushtrimin e profesionit, kërkimin shkencor dhe klinik, si dhe rritjen e cilësisë në formimin dhe edukimin e profesionistëve në fushën e shkencave mjekësore dhe të shëndetit…

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– * Infermieri

– * Fizioterapi

– * Farmaci (5 vjet – Program i Integruar)

– * Stomatologji (5 vjet – Program i Integruar)

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– * Farmaci (5 vjet – Program i Integruar)

– * Stomatologji (5 vjet – Program i Integruar)

– Menaxhim, financim dhe politika shëndetësore

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

Vizitoni laboratorët, auditorët, sallat sportive, bibliotekën dhe shumë ambiente të tjera në UniBa. Merrni informacion të detajuar mbi programet e studimit, kohëzgjatjen e tyre, kriteret e pranimit në degët e UniBa.

#BËHUBARLETAS

Njësia edukon profesionistët e së nesërmes në një sërë fushash dhe disiplinash të arsimit të lartë me përqendrimin të veçantë në shkenca kompjuterike, arkitekturë dhe industri kreative. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative u mundëson studentëve, akademikëve dhe studiuesve të zhvillojnë njohuri dhe inovacione të avancuara dhe praktike; është një strukturë krijuese, ndërdisiplinore, ku studentët dhe hulumtuesit punojnë së bashku në projekte novatore dhe ndërvepruese të kërkimit për industritë kreative…

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– * Arkitekturë (5 vjet – Program i Integruar)

– Dizajn interieri dhe produkti

– Informatikë e Aplikuar

– Shkenca Kompjuterike

MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

– Komunikim digjital

– Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– * Arkitekturë (5 vjet – Program i Integruar)

– Informatikë e Aplikuar

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Teknik për Pajisjet Elektronike dhe TIK

– Teknik në prodhime digjitale dhe software

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

KENI NEVOJË PËR NDIHMË?

Stafi i zyrës së pranimeve janë të gatshme t'ju udhëzojnë dhe këshillojnë për çdo pyetje që mund të keni në lidhje me programet dhe zgjidhjet e degëve UniBa

Mësoni rreth tarifave dhe bursave të UniBa dhe gjithashtu procedurat dhe hapat e aplikimit

Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë në Universitetin “Barleti” është një kombinim unik i tri departamenteve: Ekonomia , Ligji dhe Qeverisja. Të trija këto fusha krijojnë mundësi të mëdha për të vepruar sa në nivel departamentesh ashtu edhe si një trup unik për të rrokur në gjerësi problematikat e qeverisjes së mirë dhe kërkimit shkencor, për të mundësuar studime të plota të nevojshme për vendin…

MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

– Financë Kontabilitet

– Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore

– Marketing dhe Menaxhim Operacionesh

– E drejtë Biznesi

– Administrim Publik

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– E drejtë tregtare

– E Drejtë Penale dhe Kriminologji

– * Drejtësi (5 vjet – Program i Integruar)

– Politika Evropiane dhe Administrim Publik

– Kontabilitet

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

Studio në UniBa

Universiteti “Barleti’’ si institucion jopublik i arsimit të lartë, e ka filluar veprimtarinë e tij në vitin 2005 duke diplomuar një numër të lartë studentësh të suksesshëm. Ai është themeluar dhe udhëhequr nga një Bord Drejtues i përbërë nga intelektualë të mirënjohur të botës së shkencës dhe politikës në Shqipëri.

Universitetin e Ekselencës

Universiteti “Barleti” është i pari institucion i arsimit të lartë në Shqipëri që ka marrë vlerësimin më të lartë…

Universitetin Sipërmarrës

Universiteti “Barleti” është angazhuar në një tërësi projektesh, bashkëpunimesh dhe iniciativash me organizata të ndryshme biznesi që operojnë në Shqipëri…

Universitetin ku Studenti është në qendër

Në Universitetin “Barleti” studentët gjejnë jo vetëm një auditor të përkushtuar ndaj cilësisë akademike, që ofron ide dhe koncepte të reja për traditën universitare shqiptare, por edhe një ambient rigoroz dhe bashkëpunues…

Pranimi

Procesi i pranimit përbën kushtin paraprak të regjistrimit të studentëve të rinj në të gjitha ciklet e studimit në Universitetin “Barleti”. Pranimi i studentëve të rinj mbështetet në kuotat e përcaktuara nga UniBa dhe të miratuara nga MAS.

Lexo më shumë

Studio në UniBa

Ne, u ofrojmë studentëve mundësinë për të studiuar me pedagogë dhe profesionistët më të mirë në Shqipëri, të cilët ndajnë në auditor përvojën e tyre, orientojnë studentin drejt dijeve aplikative dhe ndihmojnë në përgatitjen e tyre konform kërkesave të tregut të punës.

Lexo më shumë

Na kontakto

Për më shumë informacion, lutemi kontaktoni me Zyrën e Pranimit dhe Regjistrimit:
Cel. +355 69 20 62 066 / +355 69 20 41 222
@  [email protected] / [email protected]

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit (FSHSTS), është një njësi kryesore e re e Universitetit Barleti. Krijimi i saj reflekton ndjeshmërinë e Universitetit për drejtimet relativisht të reja të aktivitetit akademik dhe përshtatjen e veprimtarisë të UB me trendin bashkëkohor të organizimit dhe bashkëveprimit të një njësie kryesore që trajton drejtime studimi që kombinohen dhe bashkëveprojnë, duke mbuluar nevoja gjithnjë e më evidente të shoqërisë moderne. Në këtë kontekst FSHSTS synon të materializojë dhe konkretizojë trendin e ri të interesave të shoqërinë në një strukturë akademike universitare që të plotësojë gradualisht të gjitha parametrat e nevojshmë për të ofruar diploma cilësore dhe aplikative në tregun e punës në këto drejtime që janë e projektohen të jenë edhe më të rëndësishme në të ardhmen për shoqërinë.

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente

– Psikologji

– Punë Sociale

– Edukim Fizik dhe Sporte

– Aktivitet fizik, shëndet dhe dietologji

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte

– Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi

– Psikologji Klinike

– Punë sociale në Sistemin Arsimor

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Operator në Udhëtime, Turizëm dhe Hoteleri

– Operator dhe këshillues në përkujdesje shëndetësore

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

NA KONTAKTONI

Për çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe regjistrimit mund të na kontaktoni:

UNIVERSITETI BARLETI

Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Email: [email protected]

ZYRA E PRANIMIT

Cel: +355 69 20 41 222
Email: [email protected]

PROGRAMET E STUDIMIT

Zbuloni më shumë rreth programeve të studimit në Universitetin Barleti